گردشگری و خرید در منطقه آزاد

شنبه
۰۴/۳۰

۳۰ °C  ۲۵ °C
یکشنبه
۰۴/۳۱

۳۱ °C  ۲۴ °C
دوشنبه
۰۵/۰۱

۳۱ °C  ۲۴ °C
سه شنبه
۰۵/۰۲

۳۱ °C  ۲۴ °C
چهارشنبه
۰۵/۰۳

۳۲ °C  ۲۵ °C
پنجشنبه
۰۵/۰۴

۳۳ °C  ۲۶ °C
جمعه
۰۵/۰۵

۳۳ °C  ۲۶ °C
شنبه
۰۵/۰۶

۳۳ °C  ۲۶ °C
یکشنبه
۰۵/۰۷

۳۴ °C  ۲۵ °C
دوشنبه
۰۵/۰۸

۳۴ °C  ۲۵ °C