گردشگری و خرید در منطقه آزاد

دوشنبه
۰۷/۰۲

۲۸ °C  ۱۸ °C
سه شنبه
۰۷/۰۳

۲۹ °C  ۱۹ °C
چهارشنبه
۰۷/۰۴

۲۸ °C  ۲۱ °C
پنجشنبه
۰۷/۰۵

۲۳ °C  ۱۹ °C
جمعه
۰۷/۰۶

۲۲ °C  ۱۹ °C
شنبه
۰۷/۰۷

۲۵ °C  ۱۹ °C
یکشنبه
۰۷/۰۸

۲۶ °C  ۲۰ °C
دوشنبه
۰۷/۰۹

۲۷ °C  ۲۰ °C
سه شنبه
۰۷/۱۰

۲۷ °C  ۲۰ °C
چهارشنبه
۰۷/۱۱

۲۷ °C  ۱۹ °C